کنفرانس ۲۰۱۵

موضوع: ایمان فعال

رساله یعقوب

:در این کنفرانس درباره موضوعات زیر تعلیم داده شد

 

ایمان فعال

شادی در سختی

زندگی مقدس

 

 

 

 

Phone:02 9871 6077
Fax: 02 9871 6980

Email: nima@revministries.org.au

Revelation Ministries Inc.
PO Box 4640, North Rocks 2151