کنفرانس ۲۰۱۶

موضوع: اقتدار مسیحی

:در این کنفرانس درباره موضوعات زیر تعلیم داده شد

 

اقتدار مسیحی

جنگ ایمان

اسلحه روحانی

 

 

 

 

Phone:02 9871 6077
Fax: 02 9871 6980

Email: office@revministries.org.au

Revelation Ministries Inc.
PO Box 4640, North Rocks 2151