بریزبین

سمینار یک روزه

شنبه 24 نوامبر

  ساعت: 11 تا  5 بعدازظهر

گردهمایی های ۲۰۱۷

آدلاید

سمینار یک روزه

شنبه 28 اکتبر

  ساعت: 11 تا  5 بعدازظهر

سیدنی

 شب پرستش و دعا

 

پنجشنبه 7 سپتامبر

  ساعت: 7 تا  9 شب