کنفرانس ۲۰۱۴

موضوع: شاگردان واقعی

ICCS

ICCS

ICCS

ICCS

Talk

Talk

Talk

Talk

ADC

ADC

ADC

ADC

Talk

Talk

Q/A

Q/A

Kid's program

Kid's program

Kid's program

Kid's program

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

:در این کنفرانس درباره موضوعات زیر تعلیم داده شد

 

شاگردان واقعی چه کسانی هستند؟

کلیسا

خدمت مسیحی

 

 

 

 

Phone:02 9871 6077
Fax: 02 9871 6980

Email: nima@revministries.org.au

Revelation Ministries Inc.
PO Box 4640, North Rocks 2151