کنفرانس ۲۰۱۴

موضوع: شاگردان واقعی

:در این کنفرانس درباره موضوعات زیر تعلیم داده شد

 

شاگردان واقعی چه کسانی هستند؟

کلیسا

خدمت مسیحی

 

 

 

 

Phone:02 9871 6077
Fax: 02 9871 6980

Email: nima@revministries.org.au

Revelation Ministries Inc.
PO Box 4640, North Rocks 2151