واعظ مهمان

کشیش منصور خواجه پور

موضوع: اتحاد مسیحی

کنفرانس ۲۰۱۷

:در این کنفرانس درباره موضوعات زیر تعلیم داده شد

 

اتحاد چه چیزهایی نیست

ریشه های تفرقه و جدایی

نمونه های اتحاد کتاب مقدسی

ویژگی های کاربردی اتحاد

اتحاد در تنوع

راههای عملی برای گسترش اتحاد

 

 

 

 

Phone:02 9871 6077
Fax: 02 9871 6980

Email: nima@revministries.org.au

Revelation Ministries Inc.
PO Box 4640, North Rocks 2151