کتابهای دیروز از جنس پوست بودند و کتابهای امروز از جنس کاغذند، اما کتاب مقدس یگانه کتابیست که از جنس هواست

کتاب مقدس شامل دو بخش، عهد قدیم و عهد جدید می باشد، که عهد قدیم شامل سی و نه کتاب و عهد جدید بیست و هفت کتاب می باشد و تمامی این کتب از الهام خداست و بجهت تعلیم، تنبیه، اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد و زن خدا کامل و بجهت هر عمل نیکو آراسته بشوند.  دوم تیموتائوس ۱۶:۳