کلیسای پنطیکاستی و جماعت ربانی

April 24, 2015

کلیسای پنطیکاستی

عنوان پنطيكاست از کتاب اعمال رسولان فصل دوم گرفته شده و به کليساهايى اطلاق میشود که به ادامه تجربه روحانى روز پنطيكاست معتقدند. اين نهضت در اوايل قرن بيستم با ريخته شدن روح‌القدس بر عده‌ای از ایمانداران  بنيادگراى پروتستانت آغاز گرديد. پنطيكاستیها معتقدند که تعميد روح‌القدس همراه با تكلم زبانها و ظهور ساير عطاياى روح‌القدس بوده و عيسى مسيح امروز هم مثل قرن اول میلادی شفا میدهد و معجزه می کند. تجربه تعميد روح‌القدس و تكلم به زبانها ابتدا به کليساهاى پروتستانت محدود مى شد، ليكن در سالهاى اخير از مرز فرقه‌ها گذشته و به کليساهاى سنتی  نيز وارد شده و عده قابل ملاحظه ای از کاتوليكها و ساير فرقه هاى مسيحى اين تجربه روحانى را يافته اند.

 
کلمه کاريزماتيك اکنون به گروههايى اطلاق میشود که بر این باورند که تعميد روح‌القدس را همراه با عطاى تكلم به زبانها يافته و براى پرستش خداوند و اشاعه انجيل به دور هم جمع میشوند. بسيارى از پنطيكاستیها از زمينه متديست يا باپتيست بوده و توجه خاصى به زندگى پاك و مقدس دارند. پنطيكاستیها به گروههاى مختلف تقسيم میشوند. اکثر آنان به اين اصول ايمان دارند: تثليث، گناه اصلى بشر، نجات از طريق کفاره خون مسيح، تولد مسيح از باکره و الوهيت او، الهامى بودن کتاب مقدس و خطاناپذير بودن آن، مظاهر و برکات روح‌القدس، تعميد با روح‌القدس و آتش، ظهور مسيح بيش از يك هزار سال مبارك، دادن پاداش و داورى آينده. در اکثر اين گروهها دو آيين مقدس اجرا میشود که عبارتند از تعميد آب (معمولا با غسل در آب) و عشاء ربانى. بسيارى از پنطيكاستیها قبل از عشاء ربانى پاهاى يكديگر را میشویند. دعا براى بيماران نيز قسمتى از برنامه اين کليساها را تشكيل میدهد.کليساهاى جماعت خدا

بعد از اين که روح‌القدس در اوايل قرن حاضر در امريكا ريخته شد، در سال ۱۹۱۴ عده بسيارى از واعظين پر از روح که ماسسين نهضت پنطيكاستى بودند دور هم جمع شدند تا به منظور حفظ نهضت از افراط و تفريطهاى غير کتاب مقدسى و نيز اشاعه پيام نجات بخش انجيل مسيح تا اقصا نقاط جهان با هم مشارکت کنند. اين گروه کليساهايى را تشكيل دادند که اکنون بنام کليساهاى جماعت خدا ناميده میشوند، که میتوان گفت بزرگترين گروه پنطيكاستى میباشند. جماعت خدا در آمريكا بيش از دو ميليون و در برزيل بيش از سيزده ميليون و در بسيارى از کشورهاى آمريكاى لاتين ميليونها عضو دارد.


به طور کلی کليساى پنطيكاستى در سراسر عالم منتشر شده، و یکی از نهضت روحانى پروتستانت است که رشد سریعی داشته.
 

خدمات مکاشفه

Share on Facebook
Please reload

آخرین نوشته ها و مقالات

December 11, 2019

February 25, 2019

September 15, 2018

Please reload

آرشیو
Please reload