کلیسا

کلیسا

کلیسای جامع که نامرئی است شامل تمام برگزیدگان می باشد که تحت فرمانروایی مسیح یعنی راس کلیسا، جمع شده اند و یا جمع خواهند شد. کلیسا بدن مسیح و عروس او میباشد و پُری خداست که همه را در همه پُر میسازد. کلیسای مرئی از نظر انجیل نیز جامع یا همگانی می باشد یعنی بر خلاف دوره شریعت موسی محدود به یک ملت نیست بلکه شامل تمام کسانی می باشد که در این جهان زندگی می کنند و به دین حقیقی اعتقاد دارند و همچنین فرزندان آنها را نیز شامل می گردد. کلیسای مرئی ملکوت عیسای مسیح خداوند و خانه و خانواده خدا می باشد که خارج از آن نجات وجود ندارد. پاکترین کلیساهای این جهان هم از ناپاکی و خطا مصون نمی باشند. بعضی از کلیساها به قدری تغییر ماهیت داده اند که دیگر کلیسای مسیح نیستند بلکه جایگاه شیطان محسوب می گردند. با وجود این در این جهان همیشه کلیسایی که خدا را مطابق اراده الهی او عبادت نماید وجود خواهد داشت. غیر از عیسای مسیح خداوند، هیچ شخص دیگری رأس کلیسا نمی باشد و پاپ رُم به هیچ وجه نمی تواند رئیس کلیسا باشد. بلکه دجال یا ضد مسیح و مَرد گناه و فرزند هلاکت است که خود را بر ضد مسیح و هر چه مربوط به خداست بر می افرازد. افسسیان ۲۲:۱ و همه چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد. افسسیان ۲۲:۵ زیرا که شوهر سر زن است، چنانکه مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهندۀ بدن است. غلاطیان ۴۲:۳ تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امّتها آید و تا وعدۀ روح را به وسیلۀ ایمان حاصل کنیم. برگرفته از( اعتقاد نامه وست مینستر) خدمات مکاشفه

آخرین نوشته ها و مقالات
آرشیو