شام خداوند


شام خداوند خداوند ما عیسی مسیح در شبی که او را تسلیم کردند آیین مقدس بدن و خون خود را که شام خداوند یا عشاء ربانی نامیده میشود برقرار فرمود تا به وسیله کلیسایش به عنوان یادآوری دائمی جانبازی و مرگ او و به منزله تأیید فوائد این فداکاری برای ایمانداران واقعی تا پایان جهان حفظ گردد. همچنین نشانه ای است از تغذیه و رشد روحانی ایمانداران به مسیح و تجدید عهد آنان در مورد اجرای وظایفی که نسبت به او دارند. در آخر تعهد ایمانداران است در موردمصاحبت و مشارکت آنان با مسیح و با یکدیگر به عنوان اعضاء بدن سِری او. در این آیین مقدس، مسیح به خدای پدر تقدیم نمیگردد و هیچ قربانی واقعی برای آمرزش گناهان زندگان یا مردگان انجام نمیشود بلکه فقط یادآوری این حقیقت است که مسیح خود رابر روی صلیب یک بار و برای همیشه قربانی فرمود و همچنین از نظر روحانی سپاس و تمجیدایمانداران برای قربانی مسیح میباشد. بنابراین، آیین به اصطلاح قربانی در کلیسای کاتولیک رومی باعث توهین به یگانه قربانی مسیح است که کفاره منحصر به فرد برای گناهان برگزیدگان می باشد. در اجرای آیین مقدس شام خداوند، عیسی مسیح مقرر فرموده است که خادمین او کلامی راکه او در موقع برگزاری این آیین مقدس بیان داشته است به جماعت اعلام دارند و دعا کنند و نان و شراب را برکت دهند و به این طریق آنها را به جای مصرف عادی برای استفاده مقدس جدا سازند. خادمین مسیح باید نان را بردارند و پاره کنند و پیاله را بردارند و در عین حال که خودشان هم از آنها بهره مند میگردند به جماعت بدهند ولی نه به کسانی که در آن موقع در میان جماعت نیستند. روشهایی که با مفهوم صحیح این آیین مقدس و فرمایشات مسیح در برقراری آن مخالفت اصولی دارند عبارتند از: شرکت در شام خداوند به طور اختصاصی و دریافت آن از خادم مسیحی یا شخص دیگری به طور خصوصی، خودداری از دادن پیاله به جماعت، پرستش نان و شراب بوسیله بلند کردن یا گرداندن آنها برای این که جماعت به آنها سجده کنند و نگهداری آنها به منظوراستفاده در مراسم غلط دینی. اعتقاد به این که به وسیله تقدیس کشیش یا طریق دیگری ماهیت نان و شراب تغییر میکند وبه بدن و خون مسیح تبدیل میشود، نه فقط مخالف کتاب مقدس است بلکه با عقل سلیم نیز تضاددارد. چنین تعلیمی ماهیت اصلی این آیین مقدس را تغییر میدهد و باعث ایجاد اعتقادات خرافاتی فراوان و بت‌پرستی فاحش بوده و میباشد. دریافت کنندگان شایسته که نان و شراب را دریافت میدارند، در همان وقت به راستی از نظرروحانی، ولی نه از نظر بدنی، توسط مسیح مصلوب تغذیه میشوند و در تمام مزایای مرگ او سهیم میگردند. در آن موقع بدن و خون مسیح از نظر جسمی در نان و شراب وجود ندارد ولی از نظرروحانی به راستی بدن و خون مسیح مانند نان و شراب در آیین مقدس شام خداوند در ایمان ایماندارحضور دارد. انجیل متی ۲۶:۲۶ و چون ایشان غذا میخوردند، عیسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، به شاگردان داد و گفت، بگیرید و بخورید، این است بدن من. رساله به عبرانیان ۲۸:۹ همچنین مسیح نیز چون یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید، بار دیگر بدون گناه، برای کسانی که منتظر او میباشند، ظاهر خواهد شد بجهت نجات. برگرفته از ( اعتقاد نامه وست مینستر) خدمات مکاشفه

آخرین نوشته ها و مقالات
آرشیو