عهد خدا با انسان

عهد خدا با انسان فاصله بین خدا و مخلوق آن قدر زیاد است که با وجودی که مخلوقات عاقل مکلفند خدا را به علت خالق بودن وی اطاعت نمایند اما هرگز نمی­توانند از او برخوردار شوند مگر به وسیله­ یفروتنی داوطلبانه از طرف خدا و خدا رضا بدین داد که این فروتنی را به وسیله ­ی عهد ابراز نماید. عهد اولی که با انسان منعقد گردید عهد اعمال بود که در آن به آدم و فرزندانش وعده حیات داده شد به شرطی که خود به طور کامل اطاعت نمایند. انسان، بر اثر سقوط از حالت اولیه، دیگر قادر نبود به وسیله آن عهد دارای حیات شود. به همین دلیل خدا را پسند آمد که عهد دوم را که معمولا عهد فیض یا لطف خوانده میشود برقرارسازد و به وسیله آن حیات و نجات توسط مسیح را رایگان به گناهکاران ارزانی فرمود و از آنها خواست به عیسی مسیح ایمان بیاورند تا نجات بیابند و به تمام کسانی که برای حیات مقررشده اند وعده فرمود روح القدس را عطا فرماید تا آنها را قادر و مایل به ایمان آوردن سازد.

این عهد فیض، در کتاب مقدس به دفعات به عنوان عهد مورد اشاره قرار گرفته و مربوط به مرگ عیسی مسیح صاحب عهد و به میراث ابدی و همه امور متعلق به آن است. اجرای عهد در زمان شریعت با اجرای آن در زمان انجیل تفاوت داشت . در زمان شریعت توسط وعده ها و نبوتها و قربانیها و ختنه و بره فصح و نشانه ها و مراسم دیگری که به قوم یهودعطا شده بود اجرا می گردید که همگی آنها به مسیح موعود اشاره میکرد و در آن زمان بهوسیله کار روح القدس برای تعلیم و بنای برگزیدگان در ایمان به مسیح موعود کافی و مؤثربود و ایمانداران به وسیله آنها آمرزش کامل گناهان و نجات ابدی را میافتند و این عهد را عهدعتیق می خوانند. در دوره انجیل ، یعنی زمانی که مسیح ظاهر شد ، وسایل اجرای این عهد عبارتند از: موعظه کلام و اجرای آیینهای مقدس یعنی تعمید و عشای ربانی و با وجودی که اینآیین های مقدس از نظر تعداد کمتر است و با سادگی بیشتر و شکوه و جلال ظاهری کمتری اجرامیشوند ولی به طور کاملتری دارای شهادت و اثر روحانی برای تمام ملل اعم از یهود و غیر یهود می باشند و این عهد را عهدجدید میخوانند . بنابراین دو عهد فیض که در ذات با یکدیگرتفاوت داشته باشند وجود ندارد بلکه فقط یک عهد وجود دارد که در طرز اجرا متفاوت میباشد. مزامیر۲:۱۰۰: خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنّم بیایید. هوشع ۷:۶: اما ایشان مثل آدم از عهد تجاوز نمودند و درآنجا به من خیانت ورزیدند.. اول قرنتیان ۲۲:۱۵: و چنانکه در آدم همه میمیرند در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت. حزقیال ۲۶:۳۶: و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد. و دل سنگیرا از جسد شما دور کرده، دل گوشتین به شما خواهم داد. اول قرنتیان ۲۵:۱۱: و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت، این پیاله عهد جدید است درخون من. هرگاه این را بنوشید، به یادگاری من بکنید. برگرفته شده از (اعتقاد نامه وست مینستر) خدمات مکاشفه

آخرین نوشته ها و مقالات
آرشیو