تعمید


تعمید

تعمید یکی از دو آیین مقدس عهدجدید می باشد که توسط عیسی مسیح مقرر شده است.

به وسیله تعمید، انسان به طور رسمی در کلیسای مرئی پذیرفته میشود. همچنین تعمید نشانه و مُهر عهد فیض و پیوند شدن ایماندار به مسیح و تولد جدید و آمرزش گناهان و تسلیم ایماندار به خدا توسط مسیح برای زندگی در تازگی حیات میباشد. طبقدستور آشکار مسیح این آیین مقدس باید در کلیسای وی تا آخر جهان اجرا گردد. ماده ای که باید در این آیین مقدس مورد استفاده قرار گیرد آب است. شخص تعمید گیرنده باید توسط خادم رسمی انجیل به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید داده شود. فرو بردن در آب ضروری نیست. تعمید به وسیله ریختن یا پاشیدن آب بر روی شخص به طورصحیح انجام میشود. نه فقط کسانی که در عمل ایمان خود به مسیح و اطاعت از وی را اعلام می نمایند باید تعمید بگیرند بلکه کودکانی هم که پدر و مادرشان یا یکی از آنها ایماندار باشد باید تعمید یابند. با وجودی که حقیر شمردن این آیین مقدس یا غفلت در مورد آن گناه بزرگی محسوبمیگردد با این حال تعمید به طور جدا نشدنی با فیض و نجات الهی مربوط نیست. ممکناست شخصی بدون تعمید دارای نجات و تولد تازه باشد و بر عکس تمام کسانی که تعمید گرفته اند به طورحتم تولد تازه ندارند. تأثیر تعمید به آن لحظه ای که در آن انجام میشود بستگی ندارد ولی اجرای صحیح این آیین مقدس باعث میشود که فیضی که در مورد آن وعده داده شده است در دسترس قرار گیرد واین فیض به وسیله روح القدس به تمام کسانی که آن را یافته اند (اعم از بزرگان و کودکان) طبقوعده خدا و در زمانی که او تعیین فرموده است در واقع عطا می گردد.

آیین مقدس تعمید در مورد هر شخص باید فقط یک بار اجرا شود. انجیل متی ۱۹:۲۸

پس رفته، همۀ امّتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن وروح القدس تعمید دهید. انجیل مرقس ۱۶:۱۶

هر که ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد و امّا هر که ایمان نیاورد بر اوحکم خواهد شد. اول قرنتیان ۱۳:۱۲

زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواهیونانی، خواه غلام، خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم. غلاطیان ۲۷:۳

زیرا همۀ شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید.

برگرفته شده از ( اعتقاد نامه وست مینستر) خدمات مکاشفه

آخرین نوشته ها و مقالات
آرشیو