وابسته بودن مسیح

November 20, 2016

 

 

واسطه بودن مسیح

خدا را در اراده ابدیش چنین پسند آمد که خداوند عیسی یعنی پسر یگانه خود را به عنوان واسطه در میان خدا و انسان انتخاب و مقرر فرماید به طوری که او پیامبر و کاهن و پادشاه و رأس و منجی کلیسای خود و وارث همه چیز و داور عالم باشد و خدا به مسیح قومی عطا فرمود که ذریت او باشد و توسط او در وقت معین خریداری و دعوت گردد وعادل شمرده و تقدیس و پُرجلال شود.

 پسر خدا، که اُقنوم دوم در تثلیث اقدس است، چون خدای حقیقی و سرمدی و با پدر هم ذات و مساوی می باشد، وقتی زمان به کمال رسید طبیعت انسان را با همه صفات اصلی و ضعف معمولی  آن بر خود گرفت ولی بدون گناه بود و به وسیله قدرت روح القدس در رحم مریم باکره  قرار گرفت و از او متولد گردید به نحوی که دو جنبه کامل و متمایز یعنی جنبه الهی وجنبه انسانی به طور جدا نشدنی در یک شخص جمع شد و آن هم بدون تبدیل یا آمیختگی و اغتشاش. آن شخص، خدای حقیقی و انسان حقیقی و در عین حال مسیح واحد میباشد که یگانه واسطه میان خدا و انسان است.

 خداوند عیسی در جنبه انسانیش، که به شرح بالا با جنبه الهی یکی شد، با روح القدس به فراوانی تقدیس و مسح گردید و در خودش همه خزائن حکمت و معرفت را جمع داشت و پدر را پسند آمد که در عیسی کل کمال ساکن شود به طوری که او مقدس و بی آزار و پاک و پر از لطف و راستی بوده و برای اجرای مأموریت خود به عنوان واسطه و ضامن به طورکامل آماده باشد عیسی این مأموریت را برای خودش به وجود نیاورد بلکه از طرف پدر برای او آن دعوت شد و پدر تمام قدرت و داوری را به او سپرده و اجرای آن را به او محول نمود.

 خداوند عیسی این مأموریت را با رضایت کامل قبول فرمود و برای اجرای آن در زیرشریعت قرار گرفت و شریعت را به طور کامل اجرا نمود و عذابهای شدید در روح خود و دردهای بسیار سخت در بدن خود متحمل گردید و مصلوب شده، جان داد و مدفون گردید و مدتی تحت تسلط مرگ قرار گرفت اما بدن او فسادی ندید روز سوم، باهمان  بدنی که در آن عذاب کشیده بود از مرگ برخاست و با همان بدن به آسمان صعود فرمود و در آن جا در دست راست پدر نشسته است و برای ایمانداران شفاعت میکند و در پایان جهان مراجعت خواهد کرد تا انسانها و فرشتگان را داوری نماید.

 مسیح به تمام کسانی که نجات را برای آنها فراهم فرموده است به یقین و در عمل نجات ارزانی میفرماید و برای آنها شفاعت مینماید و به آنها در کلامش و توسط کلامش اسرار نجات را آشکار میسازد و آنها را توسط روح خود درعمل ترغیب مینماید که ایمان بیاورند واطاعت  کنند و دلهای آنها را توسط کلام و روح خود اداره میفرماید و همه دشمنانشان را، بهوسیله  قدرت و حکمت خود از راههایی که با روشهای عجیب و غیر قابل بررسی او هماهنگی دارد شکست میدهد.

اشعیا ۱:۴۲

اینک بنده من که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خشنود است،من روح خود را بر او مینهم تا انصاف را برای امّتها صادر سازد.

رساله اول پطرس ۱۹:۱

بلکه به خون گرانبها، چون خون برّۀ بی‌عیب و بی داغ، یعنی خون مسیح.

مزامیر ۶:۲

من پادشاه خود را نصب کرده‌ام، بر کوه مقدّس خود صهیون.

افسسیان ۲۳:۵

زیرا که شوهر سر زن است، چنانکه مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهندۀ بدن است.


بر گرفته شده از (اعتقاد نامه وست مینستر)

خدمات مکاشفه

Share on Facebook
Please reload

آخرین نوشته ها و مقالات

April 6, 2020

Please reload

آرشیو
Please reload