وابسته بودن مسیح


واسطه بودن مسیح خدا را در اراده ابدیش چنین پسند آمد که خداوند عیسی یعنی پسر یگانه خود را به عنوان واسطه در میان خدا و انسان انتخاب و مقرر فرماید به طوری که او پیامبر و کاهن و پادشاه و رأس و منجی کلیسای خود و وارث همه چیز و داور عالم باشد و خدا به مسیح قومی عطا فرمود که ذریت او باشد و توسط او در وقت معین خریداری و دعوت گردد وعادل شمرده و تقدیس و پُرجلال شود. پسر خدا، که اُقنوم دوم در تثلیث اقدس است، چون خدای حقیقی و سرمدی و با پدر هم ذات و مساوی می باشد، وقتی زمان به کمال رسید طبیعت انسان را با همه صفات اصلی و ضعف معمولی آن بر خود گرفت ولی بدون گناه بود و به وسیله قدرت روح القدس در رحم مریم باکره قرار گرفت و از او متولد گردید به نحوی که دو جنبه کامل و متمایز یعنی جنبه الهی وجنبه انسانی به طور جدا نشدنی در یک شخص جمع شد و آن هم بدون تبدیل یا آمیختگی و اغتشاش. آن شخص، خدای حقیقی و انسان حقیقی و در عین حال مسیح واحد میباشد که یگانه واسطه میان خدا و انسان است. خداوند عیسی در جنبه انسانیش، که به شرح بالا با جنبه الهی یکی شد، با روح القدس به فراوانی تقدیس و مسح گردید و در خودش همه خزائن حکمت و معرفت را جمع داشت و پدر را پسند آمد که در عیسی کل کمال ساکن شود به طوری که او مقدس و بی آزار و پاک و پر از لطف و راستی بوده و برای اجرای مأموریت خود به عنوان واسطه و ضامن به طورکامل آماده باشد عیسی این مأموریت را برای خودش به وجود نیاورد بلکه از طرف پدر برای او آن دعوت شد و پدر تمام قدرت و داوری را به او سپرده و اجرای آن را به او محول نمود. خداوند عیسی این مأموریت را با رضایت کامل قبول فرمود و برای اجرای آن در زیرشریعت قرار گرفت و شریعت را به طور کامل اجرا نمود و عذابهای شدید در روح خود و دردهای بسیار سخت در بدن خود متحمل گردید و مصلوب شده، جان داد و مدفون گردید و مدتی تحت تسلط مرگ قرار گرفت اما بدن او فسادی ندید روز سوم، باهمان بدنی که در آن عذاب کشیده بود از مرگ برخاست و با همان بدن به آسمان صعود فرمود و در آن جا در دست راست پدر نشسته است و برای ایمانداران شفاعت میکند و در پایان جهان مراجعت خواهد کرد تا انسانها و فرشتگان را داوری نماید. مسیح به تمام کسانی که نجات را برای آنها فراهم فرموده است به یقین و در عمل نجات ارزانی میفرماید و برای آنها شفاعت مینماید و به آنها در کلامش و توسط کلامش اسرار نجات را آشکار میسازد و آنها را توسط روح خود درعمل ترغیب مینماید که ایمان بیاورند واطاعت کنند و دلهای آنها را توسط کلام و روح خود اداره میفرماید و همه دشمنانشان را، بهوسیله قدرت و حکمت خود از راههایی که با روشهای عجیب و غیر قابل بررسی او هماهنگی دارد شکست میدهد. اشعیا ۱:۴۲

اینک بنده من که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خشنود است،من روح خود را بر او مینهم تا انصاف را برای امّتها صادر سازد. رساله اول پطرس ۱۹:۱

بلکه به خون گرانبها، چون خون برّۀ بی‌عیب و بی داغ، یعنی خون مسیح. مزامیر ۶:۲

من پادشاه خود را نصب کرده‌ام، بر کوه مقدّس خود صهیون. افسسیان ۲۳:۵

زیرا که شوهر سر زن است، چنانکه مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهندۀ بدن است. بر گرفته شده از (اعتقاد نامه وست مینستر)

خدمات مکاشفه

آخرین نوشته ها و مقالات
آرشیو