آیا در آسمان درجات مختلف برای ایمانداران وجود دارد؟


پاداش در ابدیت

 


- آیا ایمانداران پادش دریافت می کنند؟
- این پاداش چیست؟
- آیا اعمال ما بر روی زمین تاثیری بر ما در آسمان دارد؟


 


کتاب مقدس درباره پاداش چه می گوید؟

کتاب مقدس در قسمت های زیادی درباره پاداش صحبت می کند. طبق کلام خدا پاداش برای ایمانداران وجود دارد. این پاداش می تواند هم منفی باشد، که به شکل مجازات می باشد و یا به شکل مثبت که همان پاداش نیکو می باشد. (مکاشفه ۴:۲۲ - متی ۱۲:۵ - ۴۶:۵ - ۴:۶  ۶:۶ - ۱۸:۶)

 


 یک پاداش و انواع تاج

ایماندار در ملکوت خدا پاداشی دریافت خواهد کرد. هرچند کلام به نظر به انواع مختلفی از تاج در این پاداش اشاره می کند ولی باید در نظر داشت که کلمه پاداش در عهدجدید در یونانی بطور مفرد آمده و اشاره به یک نوع پاداش همگانی و یکسان می کند.

در کلام گاهی این تاج بعنوان تاج افتخار (اول تسالونیکیان ۱۹:۲)، تاج عدالت و پارسایی (دوم تیموتائوس ۸:۴)،‌ تاج جلال (اول پطرس ۴:۵) و تاج حیات (یعقوب ۱۲:۱) آمده ولی این انواع پاداش نیست بلکه انواع گنجایش و ظریفت می باشد.

اغلب مفسیرین بر این باور هستند که همه این تاج ها اشاره به یک چیز دارد و آن پاداش حیات جاودانی است. یعنی پاداش ما همان ورود به حیات جاودانی است بجای هلاکت جاودانی! ورود به حیات ابدی یعنی ورود به حضور خدا و تخت پادشاهی او و دیدن روی او رو در رو! (اول یوحنا ۲:۳ - متی ۲۱:۲۵ - متی ۸:۵)

 


حیات جاودانی چیست؟

همین حضور و رابطه رو در رو و عمیق، حیات جاودانی است.

 

حیات جاودانی کیفیت بالای زندگی ما در حضور خدا می باشد. مادامیکه در گناه و جسم هستیم و دور از خدا و فیض او، همواره از کیفیت پایینی در زندگی برخوردار هستیم. درد می کشیم، غصه می خوریم، ناراحت می شویم و در نهایت می میریم!

اما وقتی جایی باشیم که خدا را رو در رو ببینیم دیگر نه دردی هست، نه مرگ، نه حسرتی و نه ضعفی. برای همین مقام و درجه و بزرگی و کوچکی به شکلی که در این دنیا تجربه کردیم نخواهد بود. در خدا همه در یک کیفیت قرار خواهیم داشت. خود خدا پاداش ماست و همه به یک اندازه از او بهره خواهیم برد. همه به یک اندازه به او دسترسی خواهیم داشت. هیچ چیزی برای حسرت و غبطه خوردن نخواهد بود. امکان حسادت و ناراحتی نیست. ممکن است مسئولیت ها و نقش ها متفاوت باشد! ممکن است درجات و مقام ها متفاوت باشد. ممکن است بعضی لذت بیشتر ببرند و جلال بیشتری دریافت کنند. اما همه در کمال راضی و شاد خواهند بود. هر که به نسبت خود دریافت می کند که همان اندازه ای خواهد بود که می تواند در خود جای بدهد. کسی چیزی کم نخواهد داشت. فقط مقدار آن شاید کم و زیاد شود.

همه ایمانداران پاداش دیدن خدا را رو در رو دریافت خواهند کرد و شادی و محبت بطور مطلق در ملکوت خدا بین قوم خدا برقرار خواهد بود. هرچند نقش ها و مسئولیت ها متفاوت اما چیزی به نام اختلاف و حسرت و درجه به شکلی که در این دنیا تجربه می کنیم در ملکوت خدا نخواهد بود. یعنی نقش ها و مسئولیت های متفاوت و حتی مقام های متفاوت خدشه ای در شادی و محبت قوم خدا نخواهد داشت. این تفاوت ها دشمنی به همراه نخواهند داشت. همه در کمال شادی و محبت در حد خود از خدا لذت کامل را می برند.

مزمور ۱۱:۱۶
در حضور تو کمال شادی است،
و به دست راست تو لذتها تا ابدالآباد!


در آسمان کسی چیزی کم ندارد!

در ملکوت خدا کسی چیزی از دیگری کم نخواهد داشت. پس غرور و تحقیر نخواهد بود، حسرت و افتخار نخواهد بود. همه در کمال فروتنی و هارمونی در کمال رضایت و با شادی کامل از حضور خدا لذت می برند.

در ملکوت خدا همه بر یک سطح خواهیم ایستاد. چون در مسیح همه به کاملیت الوهیت او می رسیم. ما در او ساکن می شویم و او و پدر در ما ساکن می شوند. به همین دلیل همه آنانیکه در مسیح هستند در حضور خدا بر یک سطح خواهند ایستاد.

 در ملکوت خدا اتفاق بد و منفی برای کسی نخواهد افتاد.
طبقه بندی به شکلی که ما تجربه کردیم وجود نخواهد داشت.

در آسمان درجات جلال و شادی خواهند بود. بعضی درجه کمتری از جلال و شادی را خواهند داشت و بعضی بیشتر. و این در مورد فرشتگان و قدرت های آسمانی هم صادق است. ولی همه از یک جنس جلال و شادی برخوردار خواهیم بود. مسیح طبق زندگی مسیحی ما روی زمین این درجات را می دهد. این  درجات به قداست ما بستگی دارند.

- در داستان پادشاه و ده خادم در لوقا ۱۹ می بینیم به آنکه بیشتر دارد حکومت بر شهرهای بیشتری داده می شود.

- همچنین پولس در دوم قرنتیان ۶:۹ می گوید: به یاد داشته باشید که هر که اندک بکارد، اندک هم خواهد دروید، و هر که فراوان بکارد، فراوان هم بر خواهد داشت.

- همچنین پولس در اول قرنتیان ۴۱:۱۵ می گوید: خورشید جلال خاص خود را دارد، ماه جلالی دیگر، و ستارگان نیز جلالی دیگر؛ جلال هر ستاره نیز با جلال ستارۀ دیگر متفاوت است.


آیا این امر باعث غرور و یا حسرت ما در آسمان می شود؟

در آسمان عده ای که از جلال و رتبه بیشتری برخوردار هستند، همچنین از فروتنی بیشتری برخوردار خواهند بود. جلال بیشتر ایشان، شناخت بیشتر ایشان را از خدا نشان می دهد و در این شناخت، ایشان به ناچیز بودن خود در برابر خدا پی برده و در کمال فروتنی و محبت آنانی را که از جلال و قداست کمتری بهره برده اند محبت می کنند.

و عده ای که زندگی مقدسی نداشتند، در عین حال که به کمال ظرفیت خود بدون کاستی از حضور خدا بهره مند می شوند، در جلال، موقعیت و نقش آسمانی نصیب کمتری خواهند داشت. این تفاوت باعث حسرت و انزوا و نارضایتی و پشیمانی آنها نمی شود. چون چیزی به نام حسرت در آسمان وجود نخواهد داشت. بلکه ایشان با رضایت کامل و با محبت عظیمی آنانی را که به خاطر زندگی مقدسانه جلال بیشتری دارند را محبت می کنند و چون ایشان به خدا شبیه تر بوده اند، ایشان را کاملا بر حق می دانند. و اون موقع است که معنی این آیه را بطور کامل درک خواهیم کرد: “و اگر یک عضو دردمند گردد، همۀ اعضا با او همدرد باشند؛ و اگر یک عضو سرافراز شود، همه در خوشی او شریک گردند.” (اول قرنتیان ۲۶:۱۲)


گنجایش و ظرفیت در آسمان

در آسمان بحث درباره گنجایش و ظرفیت خواهد بود
.
 

همه از جلال، شادی و محبت پر خواهند شد اما به نسبت گنجایش خود. کسی که به اندازه یک لیوان گنجایش دارد به همان اندازه به پُری پُر می شود و همینطور کسی که به اندازه یک اقیانوس گنجایش داشته باشد به همان اندازه پُر خواهد شد. کسی که گنجایش کمتری دارد چیزی را از دست نمی دهد چون همه یک چیز را بعنوان پاداش دریافت می کنیم. پاداش ما خود خدا و حیات جاودانی است. اما طبیعتا کسی که گنجایش و ظرفیت بیشتری دارد شادی، جلال و محبت بیشتری هم خواهد داشت و درک عمیقتری از خدا خواهد داشت.

یک موسیقیدان هر چقدر در نواختن ساز تبحر بیشتری پیدا می کند طبیعتا درصد لذت بردن او نیز بالا تر می رود. به همین سان هر چقدر تعهد ما به مسیح بیشتر باشد و در اطاعت مقدس باشیم طبیعتا در ملکوت خدا بیشتر از خدا لذت می بریم.


نتیجه گیری

همه ایمانداران از خدا پاداش خواهند گرفت.

این پاداش چیست؟  - کلمه یونانی (پاداش) در عهد جدید همیشه مفرد آمده. پاداش همه ایمانداران یک چیز است، و آن همان حیات جاودانی است.

حیات جاودانی یعنی بودن در حضور خدا و دیدن روی او رو در رو. حیاتی در اوج کیفیت خود. این پاداش را همه ایمانداران در مسیح خواهد داشت.

اما اعمال ما، نوع قداست و نوع زندگی ما بر روی زمین، مقدار شادی و جلال ما را در آسمان تعیین خواهد کرد.

قداست ما روی زمین، گنجایش ما را برای دریافت جلال بیشتر از خدا بالا می برد.
کسی چیزی را از دست نمی دهد و کسی چیزی اضافه دریافت نمی کند. فقط در گنجایش و مقدار تفاوت وجود خواهد داشت.

- هر کس به اندازه گنجایش خود در کمال خواهد بود.

آنها که به دلیل عدم قداست و اعمال درست نصیب کمتری برده اند ناراحت و ناراضی نیستند. در حسرت نخواهند بود. در کمال محبت و هارمونی خوشحال و شاد هستند.

همچنین آنانیکه به دلیل قداست و اطاعت از کلام خدا نصیب بیشتری در جلال برده اند فخر نمی فروشند و مغرور نیستند و برعکس به دلیل همین قداست و ظرفیت بالا فروتن و افتاده و با محبت هستند.

این لذت بیشتر بعنوان تاجی و اجری توسط خدا گذاشته شده تا ما انگیزه برای مقدس بودن داشته باشیم.

تمام عمر ما لحظاتی هستند که در حال گذرند که نمی توان جلوی آن را گرفت.
ما محکوم به مرگ هستیم و دنیای دیگری در کار است. بیاییم به آسمان چشم بدوزیم جایی که خانه ابدی ماست همانطور که پولس در کولسیان ۳ می گوید:

  پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالا است بطلبید در آنجایی که مسیح است، به‌دست راست خدا نشسته. درآنچه بالا است تفکر کنید، نه در آنچه بر زمین است. زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. چون مسیح که زندگی مااست ظاهر شود آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد. پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید، زنا و ناپاکی و هوی و هوس و شهوت قبیح و طمع که بت‌پرستی است


آنانیکه در مسیح هستند و ایماندار هستند باید با جد و جهد بکوشند تا مقدس زندگی کنند تا زمانیکه وارد حیات جاودانی می شوند با گنجایش بیشتری وارد شوند تا بیشتر از جلال و شادی خدا پُر شوند.

مقدس بودن، مطیع بودن و با تمامی قلب در خدمت خدا بودن بدون اجر نمی ماند. قداست گنجایش ما را برای دریافت جلال بیشتر بالا می برد. حتی اگه لیوان آبی به دست فرزند خدا بدهیم بی اجر نمی ماند (متی ۴۲:۱۰). هر که بیشتر دارد به او بیشتر داده می شود (لوقا ۲۶:۱۹). مسیح گفت: خود را انکار کن و خدا را در اولویت قرار بده و با تمامی دل، فکر و جان خدا را محبت کن. اینچنین کنید تا در حیات ابدی از جلال و شادی بیشتری برخوردار شوید.


نیما علیزاده
سپتامبر ۲۰۱۷ 

Share on Facebook
Please reload

آخرین نوشته ها و مقالات

February 25, 2019

September 15, 2018

Please reload

آرشیو
Please reload