کتابهای عهد جدید به ترتیب سال تقریبی نگارش


یعقوب (۴۴-۴۹م) غلاطیان (۴۹-۵۰م) مرقس (۵۰-۶۰م) متی (۵۰-۶۰م)

اول تسالونیکیان (۵۱م) دوم تسالونیکیان (۵۱-۵۲م) اول قرنتیان (۵۵م) دوم قرنتیان (۵۵-۵۶م) رومیان (۵۶م)

لوقا (۶۰-۶۱م) افسسیان (۶۰-۶۲م) فیلیپیان (۶۰-۶۲م) فیلیمون (۶۰-۶۲م) کولسیان (۶۰-۶۲م) اعمال (۶۲م)

اول تیموتائوس (۶۲-۶۴م) تیطس (۶۲-۶۴م) اول پطرس (۶۴-۶۵م) دوم تیموتائوس (۶۶-۶۷م) دوم پطرس (۶۷-۶۸م) عبرانیان (۶۷-۶۹م) یهودا (۶۸-۷۰م)

یوحنا (۸۰-۹۰م) اول یوحنا (۹۰-۹۵م) دوم یوحنا (۹۰-۹۵م) سوم یوحنا (۹۰-۹۵م) مکاشفه (۹۴-۹۶م)

آخرین نوشته ها و مقالات
آرشیو